Tips & Tricks Office 2016
13 กันยายน พ.ศ. 2559 Ajarn Rachnee Kraikum สถาบันภาษา เปิดอ่านแล้ว 6 ครั้ง

 

รายงานสรุป

การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

Tips & Tricks Office 2016”

 

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการอบรม : เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Office 2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม (v-chavaw@microsoft.com) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว 

 

. เนื้อหาและหัวข้อการอบรม มี ๓ หัวข้อคือ เทคนิคการใช้งานฟังก์ชันใหม่ ใน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint รุ่นปี 2016 

          ๒.๑  เทคนิคการใช้งานและฟังก์ชันใหม่ ใน Microsoft Word 2016

                   การสร้างเอกสารใหม่

(๑) หน้าจอ Home ของ Microsoft Word 2016 ยังคงคล้าย MS รุ่นปี 2013 คือประกอบด้วย แถบเครื่องมือด่วน การสำรวจ ribbon ที่ขอบบนของหน้าจอเพื่อดูสิ่งที่ Word ทำได้โดยคลิกแถบ Ribbon และสำรวจเครื่องมือที่มี 

(๒) การสร้างไฟล์ใหม่ : เทมเพลตสำหรับสร้างไฟล์เอกสารใหม่หลากหลาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำกราฟฟิคของหน้าเอกสาร

 

 การเปิดใช้เอกสาร/ไฟล์ที่บันทึกไว้แล้ว

(๓) การใช้ปุ่ม Ctrl + ตัวอักษรต่างๆเพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน MS Word เช่น

Ctrl + Enter เพื่อการขึ้นหน้ากระดาษถัดไปโดยไม่ต้องเคาะคราวละบรรทัด

Ctrl + End เพื่อไปยังหน้าสุดกระดาษสุดท้ายของไฟล์โดยไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะคราวละบรรทัด และการทำหน้าสารบัญอัตโนมัติแทนการพิมพ์คราวละบรรทัด

(๔) การคลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึงไฟล์ที่ใช้งานครั้งล่าสุดได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีบัญชีผู้ใช้เป็นบัญชีเดียวกัน

(๕) การค้นหาเครื่องมือหรือไอคอน (icons) ตามเนื้อหาที่ผู้ใช้ไฟล์กำลังใช้งานอยู่ โดยเลือก object หรือ วัตถุที่ต้องการปรับแต่ง เช่น คลิกภายในตารางที่แสดงแท็บ เครื่องมือตาราง ซึ่งมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับ การออกแบบ และ เค้าโครงของตาราง

 

การเพิ่มเนื้อหาในเอกสาร/ไฟล์ มีฟังค์ชั่นเพิ่มเติมจาก MS Word รุ่นก่อนปี 2016 คือ

(๖) การเพิ่มรูปภาพและวีดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆเข้ามาในเอกสาร Word

(๗) การเก็บเอกสาร Word ที่สร้างและบันทึกไว้แล้วไว้ใน Cloud ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ใดๆได้โดยไม่ต้องพกพา flash drive

 

การแชร์งาน/เอกสาร/ไฟล์ร่วมกับผู้อื่น

(๘) เจ้าของบัญชี/งาน/เอกสาร/ไฟล์ ใดๆ สามารถเชิญบุคคลอื่นเข้ามาดูหรือแก้ไขเอกสาร/ไฟล์ ในระบบคลาว์ด (Cloud) ได้โดยการ คลิกปุ่ม แชร์ ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือ จะปรากฏกรอบข้อความให้ผู้ใช้/เจ้าของบัญชี/งาน/เอกสาร/ไฟล์ สามารถรับลิงค์ของสิ่งที่แชร์ หรือ ส่งคำเชิญไปยังบุคคลที่เลือกได้

(๙) ต่อเนื่องจากข้อ (๘) คือ เจ้าของบัญชี/งาน/เอกสาร/ไฟล์ ใดๆ สามารถร่วมใช้ไฟล์เอกสาร Word ที่แชร์บน OneDrive ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของบัญชี/งาน/เอกสาร/ไฟล์ สามารถดูว่าผู้แชร์คนอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ในส่วนใดในเอกสารเดียวกันที่เจ้าของไฟล์กำลังทำงานอยู่

 

๒.๒  เทคนิคการใช้งานฟังก์ชันใหม่ ใน Microsoft Excel 2016 

(๑) MS Excel 2016 มีฟังค์ชันการใช้งาน การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดใช้เอกสาร/ไฟล์ที่บันทึกไว้แล้ว  การเพิ่มเนื้อหาในเอกสาร/ไฟล์ และ การแชร์งาน/เอกสาร/ไฟล์ร่วมกับผู้อื่น   เพิ่มเติมจาก MS Excel รุ่นก่อนปี 2016 คล้าย MS Word

 

(๒) การแทรกฟังค์ชัน สร้างสูตร หากผู้ใช้ไม่ทราบหรือต้องการค้นหาว่าฟังค์ชันที่ต้องการใช้อยู่ส่วนใดของแถบเครื่องมือทั้งหมด  ผู้ใช้ค้นหาฟังค์ชันที่ต้องการได้โดย คลิก แทรกฟังค์ชัน บนแท็บ สูตร เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟังค์ชันที่ต้องการใช้ได้สะดวกเหมือนการหาข้อมูลจาก search engines ต่างๆ

 

(๓) การจัดการข้อมูลด้วยตาราง Excel ผู้ใช้สามารถเลือกจัดการรูปแบบเซลล์ช่วงใดก็ได้ของหน้าเอกสาร ตาราง Excel ช่วยจัดระเบียบ วิเคราะห์และจัดการกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

๒.๓  เทคนิคการใช้งานฟังก์ชันใหม่ ใน Microsoft PowerPoint 2016 

(๑) MS PPT 2016 มีฟังค์ชันการใช้งาน การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดใช้เอกสาร/ไฟล์ที่บันทึกไว้แล้ว  การเพิ่มเนื้อหาในเอกสาร/ไฟล์ และ การแชร์งาน/เอกสาร/ไฟล์ร่วมกับผู้อื่น   เพิ่มเติมจาก MS PPT รุ่นก่อนปี 2016 คล้าย MS Word

(๒) การมอร์ฟรูปและวัตถุ (morphing) มอร์ฟเป็นเอฟเฟ็กต์ภาพยนตร์แบบใหม่ที่ค่อยๆสร้างการเปลี่ยนของภาพใดๆแบบเคลื่อนไหว

 

๒.๔ เอกสารและวีดีโอประกอบการอบรม เข้าถึงได้ที่ http://aka.ms/office-2016-whatsnews

 

กล่าวโดยสรุป เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการใช้ ๓ โปรแกรมหลักของ Microsoft รุ่นปี 2016 ซึ่งใช้งานง่าย มีฟังค์ชันการใช้งานคล้ายเครื่องมือค้นหา (search-engine like)  เป็นมิตร (user-friendly) กับผู้ใช้โดยบันทึกเนื้อหาข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ (Cloud Storage) บรรจุไว้ด้วยสื่อหลากประเภท (multimedia) เป็นสื่อที่ใช้ร่วมกันได้หลายคน (shared multi-users) ในเวลาจริง (real time) และ และตอบสนองความต้องการใช้และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั้งในวงการการศึกษาและธุรกิจ