ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปิดอ่านแล้ว 9 ครั้ง