ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กองบริการการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 9 ครั้ง

ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)