ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กองบริการการศึกษษ สำนักงานอธิการบดี เปิดอ่านแล้ว 8 ครั้ง