ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ด้านการออกเลขที่หนังสือ และด้านการเวียนหนังสือ
29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดอ่านแล้ว 28 ครั้ง