สารมหาวิทยาลัยรูปแบบของนิตยสารดิจิตอล (e-Magazine)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดอ่านแล้ว 7 ครั้ง