ขั้นตอนการโอนครุุภัณฑ์
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

การโอนครุภัณฑ์
          การโอนครุภัณฑ์ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบ
ไว้ต่อกันด้วย


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการโอนครุภัณฑ์    
        ๑.      เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในการโอนครุภัณฑ์ให้กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร 
        ๒.      เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหลักฐานการโอนครุภัณฑ์คือใบโอนครุภัณฑ์ที่มีการลงนามทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งมอบต่อกัน
        ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์  ออกจากบัญชีและทะเบียน
        ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการโอนให้มหาวิทยาลัยนับแต่วันลงจ่ายครุภัณฑ์นั้น