สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)
13 กันยายน พ.ศ. 2559 อาจารย์สุพรรณิการ์ กำลังหาญ สถาบันภาษา เปิดอ่านแล้ว 8 ครั้ง

รายงานสรุป

การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)”

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๐๐๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๐ ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-lectureด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

 

          1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้งระบบe-lecture และนำไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน

2. เนื้อหาและหัวข้อการอบรม มีดังนี้:

          การใช้งาน Google Apps for Education: Working in the cloud and Study in the cloud” สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Google Apps สำหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างเอกสารการสอน (Google docs) การกำหนดตารางนัดหมาย (Google calendar) การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล (Google drive) การจัดการรายวิชา (Google classroom)

 

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

                r   ต่อตนเอง ได้แก่ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-lectureด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

                r   ต่อหน่วยงาน ได้แก่  นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-lectureด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP) ที่ได้ มาเสนอแนะแนวทางเพื่อใช้กับการเรียนการสอน เพื่อใก้เกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานและองค์กร

 

 

4.  แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

    แก่หน่วยงาน  มีดังนี้ 

            ความรู้ในการสร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP) ไปสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีความทันสมัยและเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยอาจารย์สามารถสร้างแบบสอบถาม เอกสารและสื่อการสอน การบันทึกภาพและเสียง และสามารถนำมาเผยแพร่ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย(LMS)