การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคในการลดความผิดพลาดในการดำเนินการตัดสินผลการเรียน
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง