แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้/การเขียนบทความวิชาการ

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ ดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา และ curriculum mapping ที่กำหนดใน มคอ.2 จึงเป็นก...


การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน

ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot มาใช้สำหรับการเรียนการสอน 1. สามารถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังการสอน เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนหรือหลังการ เรียนการสอน ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนิสิตก่อนหรือหลังจากที่มี การเรียนการสอน ประโยชน์สำหรับนิสิต คือ สามารถประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเ...


โครงการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทกิจกรรม กิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค ...