โครงการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทกิจกรรม กิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค ...