ความรู้

ตามที่แสดงในแนวปฏิบัติ เรื่อง

อ่านต่อ


สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ (สถานประกอบการ) ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา เป็นจำนวน ๑๖ สัปดาห์(เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จำนวน ๔ เดือนเต็ม : ๑ ภาคการศึกษา)

อ่านต่อ


ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thailand Qualification Framework : TQF) มหาวิทยาลัยจึงรับนโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก...

อ่านต่อ