โครงการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทกิจกรรม กิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค ...

อ่านต่อ


36th Thailand TESOL “The Changing Landscape of ELT : Empowerment Through Glocalization”

รายงานสรุป การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 36th Thailand TESOL “The Changing Landscape of ELT : Empowerment Through Glocalization” วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จ.ขอนแก่น 1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม : การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเรียนก...

อ่านต่อ


สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)” วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๐ ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับค...

อ่านต่อ