แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้/การเขียนบทความวิชาการ

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ ดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา และ curriculum mapping ที่กำหนดใน มคอ.2 จึงเป็นก...