36th Thailand TESOL “The Changing Landscape of ELT : Empowerment Through Glocalization”

รายงานสรุป การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 36th Thailand TESOL “The Changing Landscape of ELT : Empowerment Through Glocalization” วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จ.ขอนแก่น 1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม : การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเรียนก...

อ่านต่อ


สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)” วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๐ ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับค...

อ่านต่อ


Tips & Tricks Office 2016

รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Tips Tricks Office 2016” วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา๑. วัตถุประสงค์ของโครงการอบรม : เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Office 2016 และสามาร...

อ่านต่อ


สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)” วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๐ ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร...

อ่านต่อ


Google App for Education สำหรับครู

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education สำหรับครู” วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๒๐ ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน...

อ่านต่อ