การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 9 ครั้ง