การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและข้าราชการบำนาญ

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131

2. เอกสารอ้างอิงใช้ประกอบการเบิกจ่าย

3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

4. ใบรับรองความจำเป็นที่ต้องใช้ยานอกบัญชีจากโรงพยาบาล (ในกรณีที่ต้องใช้ยานอกบัญชี)

5. ใบรับรองว่าในสถานพยาบาลไม่มียาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ (ในกรณีที่โรงพยาบาลให้ใบสั่งซื้อยาหรือซื้ออุปกรณ์ภายนอกสถานพยาบาลเอง)

ตารางเอกสารอ้างอิงใช้ประกอบการเบิกจ่าย

ผู้มีสิทธิ

บุคคลในครอบครัว

เอกสารอ้างอิง

ผู้มีสิทธิ (ชาย)

บุตร

 

 

มารดา

 

 

 บิดา

 


คู่สมรส

สูติบัตรบุตร และทะเบียนสมรสบิดามารดา

หรือทะเบียนบ้านบุตร และทะเบียนสมรสบิดามารดา

 ​​​

สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และบัตรประชาชนมารดา หรือสำเนาทะเบียนบ้านมารดา

 

สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และทะเบียนสมรสของบิดามารดา

 


ทะเบียนสมรส และบัตรประชาชนของคู่สมรส

ผุ้มีสิทธิ (หญิง)

บุตร

 

มารดา

 

 

บิดา

 

คู่สมรส

สูติบัตรบุตร หรือทะเบียนบ้านบุตร

 

สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และบัตรประชาชนมารดา หรือสำเนาทะเบียนบ้านมารดา

 

สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และทะเบียนสมรสของบิดามารดา

 

ทะเบียนสมรส และบัตรประชาชนของคู่สมรส

 ​