บทความ

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

จากการจัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อตกผลึกความรู้ ร่วมกันในประเด็น “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล จำนวนเพิ่มขึ้น คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ จำ...


การเขียนตำราประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็...


รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำบทความ


การเขียนงานวิจัย


แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้/การเขียนบทความวิชาการ

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ ดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา และ curriculum mapping ที่กำหนดใน มคอ.2 จึงเป็นก...


การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน

ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot มาใช้สำหรับการเรียนการสอน 1. สามารถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังการสอน เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนหรือหลังการ เรียนการสอน ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนิสิตก่อนหรือหลังจากที่มี การเรียนการสอน ประโยชน์สำหรับนิสิต คือ สามารถประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเ...


การนำเสนอข้อมูลของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ


ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


โครงการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทกิจกรรม กิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค ...


สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม 360 Active Learning Platform (ALP)” วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๐ ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร...


Google App for Education สำหรับครู

รายงานสรุป การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education สำหรับครู” วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๒๐ ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วัตถุประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน...


การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับการเรียนการสอน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก ไม่เว้นแต่ทางด้านการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้อาจารย์และนิสิตมีความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และแชร์เอกสารประกอบการสอน รวมถึงการส่งงานออนไลน์ จึงได้ขอเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้บริการแอพของ google สำหรับสถา...


แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณต่างๆ


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้


แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ


การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2558


บทความวิชาการ

การเขียนบทความวิชาการ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่นำเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่าน โดยบทความที่นำเสนอต้องมีความสำคัญต่อผู้เขียน ต่อวงการวิชาชีพ และต่อสังคม นักวิชาการใหม่ ๆ จ...


การคิด

องค์ความรู้หัวข้อเรื่อง “การคิด” อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกันถอดรหัสความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดนิสิตต่อโดยการนำหนังสือของท่านศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต หนังสือบริหารอย่างผม มาถอดรหัสความรู้จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1. รู้จักธรรมชาติ น้ำในภาชนะ ไม่ว่าจะทำอะไรคงหนีธรรมชาติไม่พ้น “น้ำ” นั้น คือธรรมชาติ ใส่ขวดมันก็เป็นขวด ใส่กระโถนม...


ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677/2558)


สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ (สถานประกอบการ) ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา เป็นจำนวน ๑๖ สัปดาห์(เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จำนวน ๔ เดือนเต็ม : ๑ ภาคการศึกษา)


การ Validate Chosen Multiple Select หลาย ๆ แถว

จากบทความเดิมที่เคย เขียนเรื่อง การใช้งาน Chosen Multiple Select with Groups หลายๆแถวนั้นได้เขียนเพียงวิธีเรียกใช้งานเท่านั้น วันนี้ผู้เขียนมีวิธีการ validate ค่าให้ยังคงค้างอยู่ในช่องเดิมที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล ในบทความนี้ผู้ เขียนจะอธิบายการใช้งาน view และ controller เท่านั้น ส่วนเรื่องการเรียกใช้ jquery chosen นั้นให้ผู้อ่านกลับไปต...


SQL SERVER Query หา Identity Table

ในการโยกข้อมูลเข้าตารางนั้นบางตารางจะมีการสร้าง Identity แต่เราจำไม่ได้ว่าตารางไหนที่มีการกำหนด Identity ไว้บ้าง เราจะต้องทำการหาตารางที่มีการกำหนด Identity ไว้ก่อนเพื่อสั่งปิดการทำงานของ Identityตัวอย่างการเขียนคิวรี่select TABLE_NAME,COLUMN_NAMEfrom INFORMATION_SCHEMA.COLUMNSwhere TABLE_SCHEMA = 'dbo'and COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_NAME), ...


ลดการใช้กระดาษด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สำหรับทุกอุปกรณ์โมบาย

--- บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ “Thailand Quality Conference The 17th Symposium on TQM Best Practices in Thailand”บทคัดย่อโดยปกติการจัดการประชุมแต่ละครั้ง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการรวบรวมและจัดทำวาระการประชุม ทำให้สิ้นเปลืองทั้งกระดาษ ใช้เวลา และกำลังคนในการจัดทำเอกสารการประชุม และหลังจากการประชุม ฝ่ายเลขานุการการประชุมจะต้องจัดทำรายงานการปร...


การใช้ ORDER BY แบบมีเงื่อนไข โดยใช้ DECODE

เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูลในระบบ โดยพิมพ์คำค้นดังนี้58530137,58530199,58530143,58530178 ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลนิสิตครั้งละหลายๆ คน และต้องการให้ข้อมูลเรียงตามลำดับตามที่ได้พิมพ์คำค้นไปเราสามารถเขียนคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้SELECT * FROM STUDENT WHERE STUDENTCODE IN('58530137','58530199','58530143','58530178')ORDER BY DECODE(STUDENTCODE, 58530...


Datatables jQuery Plugin Search Filed With Codeigniter (Path2)

Path1 (Datatables jQuery Plugin With Codeigniter MySql) : http://my.ict.buu.ac.th/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2244 Datatables มี Plugin เสริมตัวนึง ชื่อ Column Filter (jquery.dataTables.columnFilter.min.js) ซึ่งจะช่วยทำให้เรากรองข้อมูลที่เราจะค้นหาได้ง่ายขึ้นตัวอย่าง Code ในส่วนของ View บรรทัดที่ 6-13 : จะเป็นส่วนของ Column Filter ที...


มาสร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลโดยไม่ใช้ Auto Save ของ Navicat.กันดีก่า

โปรแกรม Navicat เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก และเครื่องมืที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายตัว ได้แก่ MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle PostgreSQL โปรแกรมมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ใช้จัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง และยังมีส่วนในจัดการ Stored Procedures, Events, Triggers, Functions, V...


การ Export ไฟล์จากฐานข้อมูล SQL Server

ก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงการ import ไฟล์เข้าฐานข้อมูลกันไปแล้ว ซึ่งเมื่อมีนำเข้าก็ต้องมีส่งออก (export) ซึ่งการ export ไฟล์นั้นก็มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ในที่นี้ผมจะนำเสนอด้วยการใช้คำสั่ง bcp เพื่อประมวลผลคำสั่ง query ซี่งรูปแบบการใช้งานทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่รูปแบบคำสั่งแบบง่ายbcp "คำสั่ง query" queryout "ชื่อไฟล์ที่ต้องการ" –d ชื่อฐาน...


การ Dump SQL File ด้วยโปรแกรม Navicat

เนื่องจากข้าพเจ้าต้อง การ Dump SQL File และต้องการแต่โครงสร้างของ Table นั้นๆ ไม่ต้องการข้อมูลด้วยโปรแกรม Navicat แต่เวอร์ชั่นที่ใช้งานไม่มี Option ให้เลือกว่าต้องการแค่โครงสร้าง หรือต้องการทั้งหมดของฐานข้อมูล จึงต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้ 1. คลิกขวา ที่ Schema 2. คลิกเลือกที่ Data Transfer... 3. คลิกเลือก Advanced ...


สร้างงานบริการวิชาการที่เป็นเลิศด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ (BAR-DAR-AAR)

---บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ “Thailand Quality Conference The 17th Symposium on TQM Best Practices in Thailand”บทคัดย่อ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการจัดฝึกอบรม บริการห้องประชุม ห้องสัมมนาและห้องปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข...


เทคนิคส่วนตัว : การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบ

การ พัฒนาระบบสารสนเทศนั้น หลังจากที่ทำข้อตกลง ขอบเขตของงานกันเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของหัวหน้าโครงการหรือทีมงานวิเคราะห์ระบบก็เริ่มต้นขึ้นโดยการ เริ่มต้นนี้ก็สามารถแบ่งได้เป็น3 แบบดังนี้ 1.รู้ระบบงานที่จะทำแล้วหรือเป็นระบบที่เราคุ้นเคย มีประสบการณ์มาก่อนและมีระบบเดิมอยู่แล้ว เราก็นำเสนอระบบเดิมให้ผู้ใช้ดูและให้เค้าบอกความต้องการโดยดูจากระ...


การแก้ปัญหา result of string concatenation is too long ใน Oracle

เนื่อง จากต้องการคิวรี่ข้อมูลในฐานข้อมูลของ Oracle โดยต้องการนำข้อมูลแต่ละฟิลด์มาต่อกันเป็นฟิลด์เดียว โดยใช้คำสั่ง || ' ' || ต่อ ฟิลด์กันให้ครบทุกฟิลด์ ดังต่อไปนี้ SELECT (SUBAT_YEAR || ' ' || FAC_ID || ' ' || SUBAT_PERIOD || ' ' || SUBAT_NAME || ' ' || SUBAT_DETAIL || ' ' || SUBAT_CONTROL || ' ' || SUBAT_ASSESSCON || ' ' || SUBAT_R...


การแก้ปัญหาเมื่อ server อ่าน file type ของเอกสารที่ upload ไม่ถูกต้อง

ในปัจจุบันมีการพัฒนา ระบบอยู่บนเครื่อง web-dev เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วจึงนำโปรแกรมที่พัฒนาไปติดตั้งที่เครื่อง server จริงของหน่วยงานนั้นๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ ขั้นตอนการอ่านข้อมูลภายในเอกสารที่ทำการอัพโหลดขึ้นไปยัง server ไม่สามารถทำได้ โดยอาจเกิดจากการ config ของเครื่อง server ที่อาจต่างกันกับเครื่อง web-dev ที่พัฒนา ปัญหาที่พบ ...


สร้าง datepicker ไม่ให้สามารถเลือกวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้นได้

สำหรับการเขียนหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลในรูปแบบวันที่นั้น ปัจจุบันผู้เขียนมักจะตรวจสอบวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดในส่วนของคอลโทรลเลอร์ โดยนิยมใช้การ validation ด้วย function callback ซึ่งจะต้องเขียนโค๊ดหลายบรรทัดในการเช็คเงื่อนไขดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้หาสคริปต์ที่สามารถ disabled วันที่ที่ไม่สามารถเลือกได้ใน datepicker ในส่วนของหน้า v...


การใช้งาน MultiCell ใน FPDF

MultiCellเป็นคำสั่งสำหรับพิมพ์ข้อความที่สามารถตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อความยาวข้อความในกรอบเกินขนาดที่กำหนดไว้MultiCell(floatw,floath,stringtxt [,mixedborder [,stringalign [,booleanfill]]])wความกว้างของกล่องข้อความ ถ้าเป็น0คือ เท่ากับขนาดกระดาษที่กำหนดhความสูงของกล่องข้อความtxtข้อความสำหรับพิมพ์borderเส้นขอบกล่องข้อความ 0 :ไม่มีเส้นขอบ1 :...


ลดต้นทุนการบริการด้านไอซีที ด้วย “Google Apps For Education”

--- บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ “Thailand Quality Conference The 17th Symposium on TQM Best Practices in Thailand”บทคัดย่อ ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทำให้ผู...


ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ตัวอย่างปัญหาข้อมูลเรียงตามรหัสภูมิภาคเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีตัวอักษร "ต" โดยใช้ query ด้านล่าง SELECT *FROM REF_REGIONWHERE REGION_NAME_TH LIKE '%ต%'ORDER BY REGION_IDจะเห็นว่าค้นหาได้ไม่ครบทุกแถว ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ แนวทางการแก้ปัญหาเปลี่ยนCollation ของฟิลด์ที่ต้องการให้ค้นหาข้อมูล เป็น Thai_BIN ( กรณีเปลี่ยน Collation ของตาราง ฟิลด์ในตา...


Generate Report จาก PhysicalDataModel ด้วย PowerDesigner

ในโปรแกรม PowerDesigner มีตัวช่วยสำหรับการเรียกดูรายละเอียด ข้อมูล เกี่ยวกับตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดของข้อมูล คอมเม้นท์ของฟิลด์ จาก PhysicalDataModel ที่เราได้สร้างขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ดังนี้ 1. เปิด PhysicalDataModel diagram ขึ้นมาดังภาพ 2. กด ctrl+a เพื่อเลือก ตารางที่ต้องการดูรายละเอียดข้อมูล ดังภาพ 3. เมนู Report เลือ...


การใช้ฟังก์ชัน IDENT_CURRENT() เพื่อระบุตารางที่เราต้องการดึงข้อมูล id ที่มีการกำหนด identity

โดยปกติการเขียนคิวรี่ insert ใน model และต้องการข้อมูล id ของตารางที่(id ที่มีการกำหนด identity)ที่เราได้ insert ไป เราจะใช้ฟังก์ชัน insert_id() ในการดึงข้อมูล id นั้น ๆ ดังนี้Table A id มีการกำหนด identityและมีการเขียน trigger ให้ insert ข้อมูลลงตาราง B และ Cข้อมูลในตาราง Aข้อมูลในตาราง Bข้อมูลในตาราง Cเมื่อเราใช้ function insert () ดังนี้func...


การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ MS EXCEL

จากการอบรมหลักสูตร BUU Training BI Solution Train the Trainers โดยการนำ MS EXCEL มาเป็นตัวช่วยในการทำ จึงมองเห็นว่าเราสามารถนำความสามารถของ EXCEL มาประยุกต์ใช้งานบางอย่างได้เลย ยกตัวอย่าง เช่น การติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ปัจจุบัน เราจะนับจำนวน record ใน table ที่ผู้พัฒนาคาดว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่า มีการใช้งานระบบ (ไม่ต้องรบกวนผู้ใช้งา...


การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

ตามที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถสรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ได้ดังนี้ 1. เคล็ดลับสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มีดังนี้ 1)...


Research opportunities and concerns

การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่เราต้องการนั้น ควรเขียนแผนหรือแนวทางวิจัยก่อนดำเนินการเขียนโครงงานวิจัย โดยแผนการเขียนที่เราจะวางแนวทางนั้นควร…1. สื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่ายว่าประสงค์ศึกษาสิ่งใด หรือปัญหาที่จะทำการวิจัยคืออะไร2. ข้อเสนอโครงงานวิจัยควรชัดเจนและกะทัดรัด3. ควรกำหนดโครงงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น ประโยคส...


ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

The Council of International Organization of Medical Sciences (CIOMS) โดยยูเนสโก ประกาศให้มี International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยมีเนื้อหาที่จัดได้ว่าเป็นต้นแบบของมาตรฐานสากลในการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และถูกนำมาใช้เป็นหลักในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Guidelines)...


การออกแบบการวิจัยเชิงคลินิก

ภายใต้หลักการและแนวทางการทำวิจัยทางระบาดวิทยา ในปัจจุบันมีการดัดแปลงให้มีความเหมาะสมและเข้ากันได้กับข้อมูลและความต้องการทางการแพทย์ให้มากขึ้น และเกิดเป็นแขนงรายวิชาใหม่ที่ชื่อว่า ระบาดวิทยาคลินิก (clinical epidemiology) โดยมีความหมายว่า การศึกษาถึงความหลากหลาย (variation) และผลที่เกิดจากการเป็นโรค (outcome) จากการสัมผัส หรือจากการมีปัจจัยเสี่ยง และ...


ประเด็นการเจาะเลือด ในการเก็บ specimen ในการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ นิสิตที่ขึ้นฝึก ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย

๑.๑ ลำดับแรก ให้ใส่Tube สีฟ้า (ส่งตรวจ Coagulating time) ลำดับที่สอง ให้ใส่Tube ม่วง (ส่งตรวจ CBC) และลำดับต่อๆ ไป เป็นTube ที่ใช้ clot blood ในการส่งตรวจ ๑.๒ ให้เปิดจุกTube ในการเก็บ specimen และใส่ด้านข้างTube ไม่ใช่เข็มแทงจุกยางTube เพื่อป้องกันเข็มตำมือ หรือใช้เข็มแทงจุกยางได้ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศ ๑.๓ การเก็บเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อ ...


เขียนแผนงาน/ โครงการวิจัยอย่างไรจึงได้ทุนวิจัย

ฝ่ายวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ได้จัดโครงการการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ในการทำวิจัย เรื่อง “เขียนแผนงาน/ โครงการวิจัยอย่างไรจึงได้ทุนวิจัย” โดยมุ่งแหล่งทุนระดับประเทศ ผลการเสวนาได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ ๑.มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น กำหนดช่วงเวลาทบทวนวรรณกรรม ช่วงเวลาเข...


เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 วิทยากรบรรยายโดย ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื...


การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคในการลดความผิดพลาดในการดำเนินการตัดสินผลการเรียน


การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การถอดความรู้และประสบการณ์จากการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาวิชาต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เข้าร่วมการถอดความรู้ ฯ ตัวแทนจากภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ตัวแทนจากภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ตัวแทนจากภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขหน่วยงานที่ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข...


บทบาทของนักสาธารณสุขในฐานะผู้ประสานประโยชน์ทางด้านสุขภาพ


ปัญหาทางกฎหมายกับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลในประเทศไทย

ปัญหาทางกฎหมายกับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลในประเทศไทย


มาตรฐานแรงงานทางทะเลของไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาตรฐานแรงงานทางทะเลของไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


การเขียนบทความวิชาการ

องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนบทความวิชาการ” บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่นำเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่าน โดยบทความที่นำเสนอต้องมีความสำคัญต่อผู้เขียน ต่อวงการวิชาชีพ และต่อสังคม นักวิชาการใหม่ ๆ ...


การบริหารเชิงกลยุทธ์

องค์ความรู้หัวข้อเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์” อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกันถอดรหัสความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดนิสิตต่อโดยการนำหนังสือของท่านศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต หนังสือบริหารอย่างผม มาถอดรหัสความรู้จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1. รู้จักธรรมชาติ น้ำในภาชนะ ไม่ว่าจะทำอะไรคงหนีธรรมชาติไม่พ้น “น้ำ” นั้น คือธรรมชาติ ใส่ขวดมันก็...


การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า

ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า เล่าโดย นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน เล่าเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรุปโดย นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า ระบบที่เริ่มมีปัญหาซึ่งสังเกตจากการทำงานช้าและข้อมูลที่ถุกจัดเก็บหลังจาก การบันทึกไม่ครบถ้วน ตัวอย่างระบบประเมินออนไลน์ หลังจากที่เปิดใช้งานได้ประมาณ ๓ วัน เริ่มอาก...


การ Export Excel หลายsheet ในไฟล์เดียว

ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า การ Export Excel หลายsheet ในไฟล์เดียวเล่าโดย นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์เล่าเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖สรุปโดย นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์นำไปประยุกต์ใช้กับระบบรับสมัครที่ต้องการ รายงานข้อมูลการรับสมัครแยกตามสาขาวิชาแหล่งที่มา http://witkub.blogspot.com/2011/01/phpexcel.htmlDOWNLOAD Libraries http://phpexcel.codeplex.com/release...


31 Are you ready for the WYOD era?

จากบทความตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงเรื่อง Top 10 Strategic Technology Trends 2014 ในตอน The Internet of Everything และได้พูดถึงการคาดการณ์ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และฉลาดมากขึ้น ในบทความตอนนี้ก็ยังจะเวียนวนอยู่ใน Trend ที่ขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนนี้จะพูดถึง WYOD...


ที่มาของ Blog สำนักคอมพิวเตอร์


เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วยเครื่องมือใน MS Word

เป็นเทคนิคที่ทำให้ MS Word พูดและแปลภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่บ่อย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บางครั้งต้องการรู้คำศัพท์หรือการอ่านออกเสียงในคำที่ต้องการ โดยไม่ต้อง เสียเวลาเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กันเลยทีเดียว วิธีทำให้ MS Word พูดและแปล ทำได้ดังนี้1 คลิกแถบเครื่องมือ REVIEW 2 เลือกเครื่องมือ Translate แล้วคลิกที่ Min...


การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒

การตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๗ ความว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งมีพัสดุได้จ่ายตามข้อ ๖๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับพัสดุงวด ตั้งแต่วันที่ ...


10 วิธีง่าย ๆ สร้าง Trend Web Design ปี 2014 !!

เนื่องจากเราอยู่ในวงการของการพัฒนาโปรแกรม สิ่งที่เป็นที่ดึงดูดให้คนเข้ามาชมเว็บไซต์หรือใช้งานโปรแกรม ส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบที่สวยงาม ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จึงขอเสนอ Trend Web Design ในปี 2014 ดังนี้ 1.ไม่มี Typography แบบชืด ๆ น่าเบื่ออีกต่อไป font จะต้องอ่านง่ายและ สวยงามลงตัว (Kyrnin, Jenifer, 2011 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ Typogra...


แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑.ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๒๐ เครื่อง/หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา๓.วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ราคาอ้างอิง)เป็นจำนวน ๗๒๓,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย...


5 Tech Products That Will Be Dead in 5 Years

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้มีการทำนายจาก Techlicious Blog ซึ่งได้เสนอบทความเกี่ยวกับ 5 เทคโนโลยีที่คาดว่าจะล่มสลายหายไปในอีก 5 ปีหรือในอนาคตอันใกล้นี้ เราลองมาดูกันว่า 5 เทคโนโลยีดังกล่าวมีอะไรบ้าง 1. เครื่องเล่น DVD, Blu-ray สิ่งที่จะทำให้เครื่องเล่นหน...


ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP อย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของมันแล้ว

วันนี้ขอนำเรื่องร้อน ๆ มา ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP อยู่ เป็นบทความจากเว็บไซต์ www.beartai.com ที่แปลมาจากเว็บ www.pcworld.com และ www.infoworld.com ที่พูดถึงวันหมดอายุของระบบปฏิบัติการ Windows XP ในวันที่ 8 เมษายน 2557 นี้ โดยได้ให้คำแนะนำผู้ที่ยังคงใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP อยู่ให้เตรียมความพร้อมรับส...


จับตาเทรนด์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง 2014

ในปี 2014 นี้ เทรนด์การตลาดบนโลกออนไล์จะมีการแปลงเปลี่ยน และพัฒนาไปทางเรื่องอะไร เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมาก ๆ เพราะโลกในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์คาดไว้ ดังนี้ 1. Smartphone และ Tablet เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการมของมนุษย์มากที่สุด หากลอง...


ผลตอบแทนจากทักษะด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data

แน่นอนว่าปัจจุบันคงหนีไม่พ้นกระแส Big data (หรือข้อมูลขนาดใหญ่) ในแวดวง IT ก็มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในภาษาระบบฐานข้อมูลหรือทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Big data ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่อยากตกเทรนด์ และอยากมีรายได้ดี เราก็ต้องศึกษาทักษะ IT เหล่านี้ ตามรายงานการสำรวจเงินเดือนประจำปี 2013 - 2014 ของ Dice ที่เป็นเว็...


Future of work (ตอน: BYOA)

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2012-2013 กระแสของ BOYD (Bring your own device) มาแรง ซึ่งก็คือการนำเอาอุปกรณ์(ส่วนตัว)ประเภท สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เข้ามาใช้ในที่ทำงานด้วย อันที่จริงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรมาก เพราะก่อนหน้านี้ เรา ๆ ก็นำโทรศัพท์มือถือมากันทุกคน แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ โทรศัพท์มือถือของทุกวันนี้มันเป็นมากว่ามือถือ และยังมีอุปกรณ์ถือแต่ไม่ใช่โทรศัพท์เข...


Office365 บริการโปรแกรมสำนักงานผ่านระบบ Cloud Computing

Microsoft Office365 คือโปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานแบบเวอร์ชั่นออนไลน์ เป็นบริการที่เสียค่าใช้จ่าย สามารถ เรียกใช้โปรแกรมได้ทุกอุปกรณ์ โดยบริการOffice365 แบ่งเป็น2รูปแบบคือ small businesses สำหรับองค์กรขนาดเล็ก เช่น Office webapp , Microsoft Sharepoint Online เพื่อทำงานเอกสารร่วมกัน และ Enterprise สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ต้องการบริกา...


บิ๊กดาต้า (Big Data)

ปัจจุบันปริมาณข้อมูลที่เกิดจากการทำงานประจำวัน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมมีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีข้อมูลจำนวนมากที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดการได้หากไม่มีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี่ (พนิดา ตันศิริ, 2556) บิ๊กดาต้า หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกว่าขีดค...


หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคม พ.ศ. 2554

การสร้างความสัมพันธ์กับสังคม หมายความว่า กิจกรรมของส่วนงานเพื่อการสร้างประโยชน์ ชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ของส่วนงาน -การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท -หลักฐานการจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. 2553 -การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ให้จ่ายตามศักยภ...


รู้จักกับเทคโนโลยี Contactless Payment

เทคโนโลยีการจ่ายเงินด้วยการแตะเครื่องโทรศัพท์ เป็นเทคโนโลยีลักษณะเดียวกับบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกที่ฝังชิปตระกูล RFID ไว้ภายใน และใช้การแตะสัมผัสกับเครื่องจ่ายเงิน (ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า "contactless payment") ซึ่งใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ สำหรับการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการแตะสัมผัสก็มีฐานคิดเดียวกัน นั่นคือแปะไมโครชิปที่สามารถส่งสัญญาณวิทย...


ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีตกลงราคา

ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีตกลงราคาส่วนที่ ๓ การจำหน่าย ข้อ ๖๙ (๑) ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ ๑.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.คณะกรรมการประเมินราคาขั้นตอนการขายโดยวิธีตกลงราคา (กำหนด ๑๐ วันทำการ) ดังนี้และกรรมการอ...


ทำความรู้จัก Wearable Device เทรนด์ใหม่ที่ชาวไอทีควรจับตา

ในยุคนี้เมื่อพูดถึง Gadget ก็คงนึกไปถึงสมาร์ทโฟน แทปเล็ต กันเสียส่วนใหญ่ แต่ตอนนี้กำลังจะมี Gadget ประเภทใหม่ที่กำลังเป็นกระแสที่ถูกจับตาเป็นอย่างมาก และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ คนเริ่มคุ้นหูกันแล้วกับ Wearable Device แต่ถ้าใครยังไม่รู้จัก เราลองไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไร Wearable Device คือ อุปกรณ์ที่เข้ามาเกี่ยวกับไลฟ์สไตร์ของมนุษย...


การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและข้าราชการบำนาญ

แบบ 71314. ใบรับรองความจำเป็นที่ต้องใช้ยานอกบัญชีจากโรงพยาบาล (ในกรณีที่ต้องใช้ยานอกบัญชี)ตารางเอกสารอ้างอิงใช้ประกอบการเบิกจ่ายมารดาบิดาคู่สมรสสูติบัตรบุตร และทะเบียนสมรสบิดามารดาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และทะเบียนสมรสของบิดามารดาผุ้มีสิทธิ (หญิง)บุตรคู่สูติบัตรบุตร หรือทะเบียนบ้านบุตรสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านตนเอง และทะเบียนสมรสของบิดามารดาทะ...


สร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม MindMaple Lite

MindMaple เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังความคิด หรือ Mind Map ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการหรือบริหารความคิดให้เป็นระเบียบแบบแผน โดยโปรแกรม MindMaple Lite ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ในงานต่าง ๆ ทั้งการจัดการโครงการ การระดมความคิด การจัดการตาราง การสร้างงานนำเสนอภาพ และการแบ่งปันความคิด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...


ขั้นตอนการโอนครุุภัณฑ์

การโอนครุภัณฑ์ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจไว้ต่อกันด้วย ๑.เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในการโอนครุภัณฑ์องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งมอบต่อกัน ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีก...


การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รับเชิญภายนอก

ในกรณีที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้คำปรึกษาในงานหนึ่งๆ ที่เป็นแบบเฉพาะกิจนั้น สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมประชุมหรือให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะกิจได้ โดยจะต้องมีหนังสือเชิญของส่วนงาน สามารถเบิกได้เดือนละไม่เกิน 2 วัน วันละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวห...


การยืมเงิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0431/2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

การยืมเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ.2553 ข้อ 27 กำหนดให้การยืมเงินเพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย ให้ยืมเงินได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น งานการเงินและบัญชีควรยึดแนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย ดังนี้2.การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือกรณีเดินทางไปเข้าร่วม ห้ามถัวจ่ายในรายการที่มีอัตราก...


เกร็ดความรู้การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน ๓ ด้านดังนี้ ๑. คราวเดียวกัน ๒. – ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือหลายรายในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน ๓. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด ร้อยละ ๒๕ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอ...


การตรวจรับพัสดุ

หากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่านควรดำเนินการดังนี้๑. ทำการตรวจรับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบมหวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๓๖ ๓นับแต่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง ๔. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือการงดหรือ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ). การตรวจรับพัสดุคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ...


ความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

ความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล​​ 1. ช่องความละเอียดธรรมดา (SD) ก็สามารถฟังเสียงระดับ 5.1 CH Surround รอบทิศทางได้ ตามที่เราๆรู้กันมาคือทีวีดิจิตอลให้เสียงที่ชัดและสามารถรองรับเสียงได้ถึงระดับ 5.1 Surround แต่หลายๆคนคิดว่ามันได้แต่เฉพาะช่อง HD เท่านั้น แม้ กสทช. จะกำหนดว่าผู้ที่ประมูลช่อง SD ก็ได้แค่ความละเอียด SD 576i (อาจมีการประมูลขออัพภาพเป็น...


ATM Skimmer และข้อควรระวังในการใช้งานตู้ ATM

Skimmer คืออะไร โดยปกติทั่วไป Skimmer คืออุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตการ์ด บัตรเครดิต หรือบัตร ATM แต่มีผู้ไม่หวังดีนำอุปกรณ์ที่มีความสามารถดังกล่าวนี้มาใช้ในการขโมยข้อมูลจากผู้ใช้บริการตู้ ATM การกระทำแบบนี้เรียกว่า ATM Skimming การทำ ATM Skimming จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 อย่าง คือดักข้อมูลบัตร ATM และด...


การเบิกค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

การเบิกค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ สรุปได้ดังตารางนี้ เติมน้ำมัน รายงานการเดินทาง - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท


IP ระดับชั้นการป้องกันของอุปกรณ์

เมื่อเราต้องซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Switch , Computer , Smartphone หรือ กล้องวงจรปิด จะมีค่ามาตรฐานอยู่ค่าหนึ่งที่บอกระดับชั้นการป้องกันของดัวอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นป้องกันฝุ่น ของเหลว ค่านั้นก็คือค่า IP (Ingress Protection) ที่กำหนดในมาตรฐาน IEC 60529 และ มอก.513 โดยกำหนดเป็นตัวเลข 2-3 หลัก แต่ที่ใช้บ่อยแค่สองหลัก เช่น IP...


การเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากเดิม 10 หลักเป็น 13 หลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกรมสรรพากร หากหน่วยงานภายนอกที่ทำการซื้อขายกับส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จะต้องทำหนังสือมาแจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในกรณีรับเงินสด เช็ค หรือเงินโอนที่กองค...


วัสดุ และครุภัณฑ์ ต่างกันอย่างไร

คงทนถาวร โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปโดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ไม่ถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อม


ฟังก์ชัน FLOOR() ใน Excel

ไม่เคยได้ใช้ฟังก์ชันนี้ของ Excel มาก่อนเลย แต่พอดีได้ทำเอกสารที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่จำเป็นต้องตัดจำนวนตัวเลขให้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ในหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการตัดให้ตัวเลขดังกล่าวลงท้ายด้วยเลขศูนย์ในหลักที่ต้องการ เช่น 1000, 5000, 10000 ก็เลยมาเจอฟังก์ชัน FLOOR() ซึ่งน่าจะเหมาะกับการนำไปใช้ในการทำข้อมูลเอกสารด้านงบประม...


การนำครุภัณฑ์ออกซ่อมภายนอก

ปลอดภัย ISO/IEC 27001 (ISMS) ที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการรับรองระบบจากบริษัท บูโรเวอริทัสเซอภายนอก เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลภายในอุปกรณ์จะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลแต่มีความจำเป็นต้องส่งซ่อมภายนอก ขอให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามแบบฟอร์มใบนำครุภัณฑ์ส่งซ่อมภายนอกหรือจำหน่าย CC-SM-00-068โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ผู้ครอบค...


การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ

การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญการเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการทำระบบจ่ายตรงกับทาง - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สามารถเบิกได้ ดังนี้ - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการทำระบบจ่ายตรงกับทางโดยที่ไม่ต้องสำรองจ...


บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการขายทอดตลาด

พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒๕๓๕, หน้า ๑๙๑) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาดมาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด จะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขายและตามความข้ออื่น ๆซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง มาตรา ๕๑๒ ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู่ราคาเอง หร...


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

1.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีรายการพัสดุคงเหลือ ณ วันที่30กันยายน โดยแยกรายการ 2.เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี1คน และกรรมการอีกอย่างน้อย2คน หรือตามความเหมาะสมกับรายการพัสดุทุกคนพร้อมกับรายการบัญชีวัสดุ และบัญชีครุภัณฑ์วันทำการแรกของเดือนตุลาคมของทุกปีงวดตั้งแต่วันที่ 2.ตรวจนับพัสดุคงเหลือใ...