การเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากเดิม 10 หลักเป็น 13 หลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกรมสรรพากร หากหน่วยงานภายนอกที่ทำการซื้อขายกับส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จะต้องทำหนังสือมาแจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในกรณีรับเงินสด เช็ค หรือเงินโอนที่กองคลังและทรัพย์สินจะต้องทำหนังสือมาแจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เรียนผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรณีรับเงินสด หรือเช็คที่ส่วนงานสำนักคอมพิวเตอร์จะต้องทำหนังสือมาแจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เรียนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกมาแจ้งขอเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จึงจะทำการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ และเมื่อผู้อำนวยการอนุมัติแล้วเท่านั้น