การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

จากการจัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อตกผลึกความรู้ ร่วมกันในประเด็น “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล จำนวนเพิ่มขึ้น คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ จำ...


การเขียนตำราประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็...


แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้/การเขียนบทความวิชาการ

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ ดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา และ curriculum mapping ที่กำหนดใน มคอ.2 จึงเป็นก...