การเขียนตำราประกอบการสอน
9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เปิดอ่านแล้ว 394 ครั้ง

เอกสารประกอบการสอน

                   เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

          เอกสารคำสอน

                   เอกสารคำบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และเอกสารเนื้อหาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่นรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของนิสิตที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ