แผนการจัดการความรู้

การดำเนินงานการจัดการความรู้

ลำดับที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
2 จัดทำเป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี /ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
3 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ หัวหน้า ส่วนงาน
4 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันจัดทำแผนการจัดการความรู้ ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ หัวหน้า ส่วนงาน
5 การจัดทำข้อมูล Good Practices ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ แต่ละส่วนงาน แต่ละส่วนงาน
6 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ส.ค. ๕๘ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ กองบริการการศึกษา และส่วนงาน ต่าง ๆ กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ
7 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน ๑๕ ก.ค. ๕๘ และ ๓๐ ส.ค. ๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ

การดำเนินงานการจัดการความรู้

ลำดับที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ
2 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ
3 การจัดทำข้อมูล Good Practices 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 แต่ละส่วนงาน แต่ละส่วนงาน
4 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันจัดทำแผนการจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 หัวหน้า ส่วนงาน
5 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 หัวหน้า ส่วนงาน
6 จัดทำเป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
7 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

การดำเนินงานการจัดการความรู้

ลำดับที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 15 พ.ย. 55 และ 30 ม.ค. 57 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2 จัดทำเป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 หัวหน้า ส่วนงาน
4 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันจัดทำแผนการจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 หัวหน้า ส่วนงาน
5 การจัดทำข้อมูล Good Practices 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 แต่ละส่วนงาน แต่ละส่วนงาน
6 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ
7 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ /กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ

การดำเนินงานการจัดการความรู้

ลำดับที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 15 พ.ย. 55 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2 จัดทำเป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56 หัวหน้า ส่วนงาน
4 การจัดทำข้อมูล Good Practices 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56 แต่ละส่วนงาน แต่ละส่วนงาน
5 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56 กองบริการการศึกษา และส่วนงานต่าง ๆ กองบริการการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
6 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56 สำนักคอมพิวเตอร์/กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์/กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ
7 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน 1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56 สำนักคอมพิวเตอร์/กองบริการการศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ

การดำเนินงานการจัดการความรู้

ลำดับที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 11 พ.ย. 54 รองอธิการฝ่ายวิชาการ
2 จัดทำเป้าประสงค์ และกลยุทธการจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ/รองอธิการฝ่ายวิชาการ
3 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 หัวหน้า ส่วนงาน
4 จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 ก.พ. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา
5 ให้หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบันจัดทำแผนการจัดการความรู้ 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 หัวหน้า ส่วนงาน
6 การจัดทำข้อมูล Good Practices 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 แต่ละส่วนงาน
7 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนส่วนงานต่าง ๆ
8 จัดทำฐานข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน 1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 สำนักคอมพิวเตอร์/งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนส่วนงานต่าง ๆ