การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดอ่านแล้ว 495 ครั้ง

               จากการจัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อตกผลึกความรู้ ร่วมกันในประเด็น “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล จำนวนเพิ่มขึ้น คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำบทความวิจัยให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล และเป็นการผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ การดำเนินการจัดการความรู้ในประเด็นนี้ สรุปองค์ความรู้สำคัญ คือ

               1) การเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ต้องมีการศึกษาข้อมูลของวารสารนั้นให้ครบถ้วน เช่น ขอบเขตของวารสาร การเตรียมต้นฉบับ (จำนวนหน้า, การจัดรูปแบบ, การอ้างอิง, ไฟล์ที่ใช้แนบ เป็นต้น) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ระยะเวลาในการส่ง และแบบฟอร์มที่ต้องแนบ สามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียน (Guide for Authors)

               2) การส่งต้นฉบับต้องส่งให้วารสารครั้งละหนึ่งฉบับเท่านั้น ดังนั้นนักวิจัยบางคนจึงเลือกส่งวารสารที่มีคุณภาพสูงสุดก่อน ถ้าถูกปฏิเสธจึงส่งไปยังวารสารที่มีคุณภาพฉบับรองลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับการตอบรับ

               3) ควรระบุจริยธรรมการวิจัยในบทความด้วย เนื่องจากวารสารต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมการวิจัย   

               4) ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความเพื่อบอกว่าใครเป็นคนทำวิจัย มักจะใช้เป็น Active Voice

               5) บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ สถิติ กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย รูปแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ (Recommendation) ซึ่งโดยทั่วไปวิธีการเขียนมีหลายวิธี แล้วแต่ลักษณะการเขียนของแต่ละคน

               6) การเขียนบทคัดย่อเป็นการสรุปงานวิจัยหลัก ๆ และเป็นการสรุปเพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ การเขียนบทคัดย่อจะเขียนก่อนทำวิจัยหรือเขียนหลังจากงานวิจัยเสร็จก็ได้