การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 11 ครั้ง