การใช้งาน MultiCell ใน FPDF
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันนิสา ข่ายเพชร สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง

          MultiCell เป็นคำสั่งสำหรับพิมพ์ข้อความที่สามารถตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อความยาวข้อความในกรอบเกินขนาดที่กำหนดไว้

          MultiCell(float w, float h, string txt [, mixed border [, string align [, boolean fill]]])

          w ความกว้างของกล่องข้อความ ถ้าเป็น คือ เท่ากับขนาดกระดาษที่กำหนด

          h ความสูงของกล่องข้อความ

          txt ข้อความสำหรับพิมพ์

          bordeเส้นขอบกล่องข้อความ

                   0 : ไม่มีเส้นขอบ

                   1 : มีเส้นขอบ

          align   การจัดตำแหน่งข้อความ

                   L : ชิดซ้าย

                   C : กึ่งกลาง

                   R : ชิดขวา

fill  การเติมสีในกล่องข้อความ true  คือ เติมสี  false คือ ไม่เติม 

 

ตัวอย่างโปรแกรม

          เปรียบเทียบการใช้คำสั่ง Cell กับ  MultiCell

Image 4.png

ผลลัพธ์

          เปรียบเทียบการใช้คำสั่ง Cell กับ  MultiCell

Image 3.png