ที่มาของ Blog สำนักคอมพิวเตอร์
9 เมษายน พ.ศ. 2557 นายพรศักดิ์ ทูปิยะ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

        ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับเงินเพิ่มพิเศษ

นำ Tacit Knowledge จากการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ตามลักษณะงาน มาเขียนบนบล็อก (บนระบบ SharePoint ของสำนักคอมพิวเตอร์) เป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th

       ผลที่ได้รับคือ สำนักคอมพิวเตอร์มีเรื่องราวดี ๆ จากบล็อกมากมาย ทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเนียนอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร