การ Export ไฟล์จากฐานข้อมูล SQL Server
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปกรณ์ บุญกังวาน สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 5 ครั้ง

           ก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงการ import ไฟล์เข้าฐานข้อมูลกันไปแล้ว ซึ่งเมื่อมีนำเข้าก็ต้องมีส่งออก (export) ซึ่งการ export ไฟล์นั้นก็มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ในที่นี้ผมจะนำเสนอด้วยการใช้คำสั่ง bcp เพื่อประมวลผลคำสั่ง query ซี่งรูปแบบการใช้งานทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

รูปแบบคำสั่งแบบง่าย

bcp "คำสั่ง query" queryout "ชื่อไฟล์ที่ต้องการ" –d ชื่อฐานข้อมูล –U ชื่อผู้ใช้ –P รหัสผ่าน

ตัวอย่าง

bcp "select field1, field2 from tablename" queryout "data.csv" –d databasename –U user –P "password"

    ซึ่งคำสั่งนี้จะสามารถประมวลผลผ่าน command line เท่านั้น แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการทำผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น ผมก็มีขั้นตอนนำเสนอดังนี้


1. ที่ฐานข้อมูลให้สร้าง procedure

คือ การสร้าง Procedure เพื่อให้สามารถประมวลผลคำสั่ง bcp ได้ โดยประมวลผลผ่าน 'xp_cmdshell' ดังรูป

  1.  


2. ที่ source code ของระบบ ให้ใช้คำสั่ง "exec ชื่อ procedure" rocedureสั่ง สสฒนานาลคำสั่ง เว็บแอพพลิเคชั่น ผมก็มีขัารใช้คำสั่ง เพื่อประมวลผล procedure ลผล เช่น exec ProcExportData

เมื่อทำทั้งสองขึ้นตอนแล้วท่านก็สามารถพัฒนาโปรแกรม export ไฟล์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นได้แล้วครับ

 

 

อ้างอิง https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms162802%28v=sql.105%29.aspx