การเบิกค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

การเบิกค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ

          1. กรณีการขอรถยนต์ของส่วนงานเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ

- สำหรับการเติมน้ำมันในจังหวัดชลบุรีนั้นจะไม่ต้องขออนุมัติรายการค่าน้ำมันไว้ในเรื่องที่ขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยเบิกค่าใช้จ่าย เพราะการเติมน้ำมันภายในจังหวัดชลบุรีนั้น มีการทำสัญญายืมเงินไว้เพื่อทดรองจ่ายค่าน้ำมันแล้ว การเบิกค่าน้ำมันในกรณีนี้ให้ทำตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- สำหรับการเติมน้ำมันนอกจังหวัดชลบุรีนั้น ให้เขียนรายการค่าน้ำมันไว้ในเรื่องที่ขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบุจำนวนเงินค่าน้ำมันไว้ด้วย การเบิกค่าน้ำมันในกรณีนี้ให้ทำตามขั้นตอนของงานการเงิน โดยการทำรายงานการเดินทาง

สรุปได้ดังตารางนี้

เติมน้ำมัน

เอกสารที่จัดทำ

ในจังหวัดชลบุรี

ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจังหวัดชลบุรี

รายงานการเดินทาง

 

2. กรณีการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเหมาจ่าย

 - รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท ทั้งนี้ให้เบิกค่าผ่านทางได้เท่าที่จ่ายจริง

 - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท