แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณต่างๆ
4 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 7 ครั้ง