การตรวจรับพัสดุ
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

การตรวจรับพัสดุหากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่านควรดำเนินการดังนี้

ศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา รายการคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อก ฯลฯ ให้เข้าใจก่อนทำการตรวจรับพัสดุ

ทำการตรวจรับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบมหวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๓๖

ทำการตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดไม่ควรเกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด คือ ๕ วันทำการนับแต่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง

ลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุ

กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ จะต้องเป็นผู้เสนอให้ความเห็นในแต่ละกรณีเพื่อให้หัวหน้าส่วนงาน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ใช้ประกอบในการพิจารณาสั่งการในแต่ละครั้งด้วย

.  การตรวจรับพัสดุคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ กรณีมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นไว้เพื่อเสนอให้หน้าส่วนงานพิจารณาสั่งการ เมื่อหัวหน้าส่วนงาน สั่งการอย่างไรก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น