มาตรฐานแรงงานทางทะเลของไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ว่าที่ร้อยตรีมัธยะ ยุวมิตร สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

มาตรฐานแรงงานทางทะเลของไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน