การเขียนบทความวิชาการ
29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เปิดอ่านแล้ว 5 ครั้ง

องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนบทความวิชาการ”

 บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่นำเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่าน โดยบทความที่นำเสนอต้องมีความสำคัญต่อผู้เขียน ต่อวงการวิชาชีพ และต่อสังคม นักวิชาการใหม่ ๆ จำนวนมากที่ขาดทักษะในการเขียนบทความ ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่เขียนบทความนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนบทความในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ดี การที่จะเขียนบทความได้ดีนั้นต้องเกิดจากการฝึกฝนสะสมประสบการณ์

บทความวิชาการ (Academic article) เป็นงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หรือวิพากษ์ทัศนะหรือแนวคิดที่มีทาก่อนหน้านี้ หรือจะเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ความรู้ใหม่ ให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือและการปรับเปลี่ยนแนวคิดตามผู้เขียน ซึ่งบทความที่ดีจะต้องเน้นการให้ความรู้ที่มีหลักฐานประกอบ มีเอกสารอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงที่มาของข้อมูล ดังนั้นผู้เขียนจะต้องคำนึงถึง

1. ใคร (Who) จะเป็นผู้อ่านหลักบทความที่นำเสนอ

2. ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการจะเขียน (What) เพื่อที่จะได้เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมและหยิบยกประเด็นได้ตรงตามความสนใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน

3. ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความ (When) เพราะบทความที่ดีต้องทันสมัยทันเหตุการณ์ มีข้อมูลปัจจุบันมานำเสนอ การยกตัวอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

4. เหตุผลที่ต้องการนำเสนอเรื่องที่เขียน (Why)

5. การกำหนดประเด็นเพื่อวางโครงเรื่องที่จะเขียน (How) ว่าผู้เขียนต้องการเขียนกี่ประเด็น มีประเด็นหลักประเด็นรองอย่างไรบ้าง และในแต่ละประเด็นจะเขียนถึงอะไร จะนำเอกสารอ้างอิงมาประกอบการเขียนจากแหล่งไหน อ้างอิงมากน้อยเพียงใด  ดังนั้นการวางโครงเรื่องจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ผู้เขียนไม่หลงประเด็น ไม่เขียนซ้ำซาก และไม่สับสน

การวางโครงเรื่องต้องกำหนดขอบเขตที่จะเขียนอย่างชัดเจน เนื้อเรื่องต้องมีความสัมพันธ์กันโดยผู้เขียนอาจเรียงตามลำดับความสำคัญหรือเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง ทั้งนี้ผู้เขียนต้องมีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อมูลจากประสบการณ์ นอกจากนี้ผู้เขียนสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการเขียน เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

บทความวิชาการแบ่งออกเป็นทั้งหมด  6 ส่วน ดังนี้

 

(ส่วนที่ 1) ประกอบด้วย

ชื่อบทความ  ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง

ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม

 

 

 

(ส่วนที่ 2) ประกอบด้วย

บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาที่เป็นแก่นสำคัญ เน้นประเด็นสำคัญของงานที่ต้องการนำเสนอจริงๆ ควรเขียนให้สั้น กระชับ  มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นนำ สิ่งที่ทำ สรุปผลสำคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน

คำสำคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จำนวนไม่เกิน 5 - 8 คำ

 

(ส่วนที่ 3)  บทนำ (Introduction) ส่วนนำจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ ผู้เขียนอาจหรือยกปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนนำเป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้คำชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่กำหนด ประกอบด้วย

            (1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความสำคัญของเรื่องที่เขียน (justification) หัวข้อนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความสำคัญหรือมีความเป็นมาอย่างไรเหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทนำในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัว บทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

            (2) วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจำนวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ

            (3) ขอบเขตของเรื่อง ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบในการอ่าน  โดยการเขียนขอบเขตนั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรกำหนดขอบเขตการเขียนให้แคบลงไม่เช่นนั้นผู้เขียนจะไม่สามารถนำเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การกำหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อน หรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ดังนั้นหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก

            (4) คำจำกัดความหรือนิยามต่างๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่คำเหล่านั้น ผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วไปหรือเป็นคำที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ ความหมายถือเป็นการทำความเข้าใจและการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย

 

(ส่วนที่ 4) เนื้อเรื่อง  (Body)  การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่นำไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอเรื่องที่เขียน การลำดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด ในส่วนเนื้อหาสาระผู้เขียนควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

            (1) การจัดลำดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ และจัดลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย

            (2) การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนำเสนอ  การนำเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายได้อย่างรวดเร็วนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น

            (3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามลำดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านหรือ ผู้อ่านสามารถนำเรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง

            (4) การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คำในภาษาไทยหากคำไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย  ควรใส่คำภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถหาคำไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนคำนั้นให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะทำให้งานเขียนนั้น มีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการจำเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็น แหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป

            (5) วิธีการนำเสนอ การนำเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ  ในการนำเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการนำเสนอสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ

               

(ส่วนที่ 5) ส่วนสรุป (Conclusions)  บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสำคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจทำในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นสำคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความสำคัญอย่างไร สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทำให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้ วิธีการตั้งคำถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ

 

(ส่วนที่ 6) ประกอบด้วย

การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References)

            1) เอกสารอ้างอิงทุกลําดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ

            2) ต้องพิมพ์เรียงลําดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่กำหนดไว้ที่ได้อ้างอิงถึงในบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง

            3) หมายเลขลําดับการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาว

               มากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริ่มพิมพ์ช่วง

               ตัวอักษรที่ 8 การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นํามาอ้างอิง           

               ให้จัดพิมพ์ตามข้อแนะนําดังนี้

                   - ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบ Vancouver

                   - ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอิงทางสังคมศาสตร์ให้เป็นระบบ American Psychological Association

 

ประวัติผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ,ประวัติทางการศึกษา, การทำงาน, ผลงานทางวิชาการที่ยอมรับ, ตำแหน่งหน้าที่, การทำงานปัจจุบัน

แหล่งสืบค้น ดังนี้

·        
ห้องสมุดงานวิจัย
 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

·         ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

·         ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

·         ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ของกรมวิชาการเกษตร 

 

·         บทความและงานวิจัย ของกรมประมง 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) โดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

·         ห้องสมุด: รวมงานวิจัยระดับชาติหลากหลายสาขาวิชา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

·         ฐานข้อมูลวิจัยไทย (ThaiResearch) NSTDA Knowledge Repository @STKS/NSTDA Thailand 

 

 

·         โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

 

·         คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR : Chulalongkorn University Institutional Repository): ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

·         วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

·         สำนักบรรณสารการพัฒนา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 

·         Mahidol e-Thesis: วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

·         ค้นหาทรัพยากรสำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

·         ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Theses: Full Text) สำนักหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

·         สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (Web OPAC) สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

·         สำนักหอสมุด: Central Library Maejo University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

·         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Thesis Full Text) สำนักหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

·         วิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

·         สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

·         สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

·         Academic Resources Center ,KKU สำนักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

·         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

·         สำนักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

·         สำนักวิทยบริการ (Instructional Resources Center) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

·         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

·         สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศสท. เดิม) 

 

 

·         สำนักหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

·         สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

·         สำนักหอสมุดกลาง ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

·         สำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

·         หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

·         AIT Library ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology) 

 

·         ห้องสมุด ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

 

 

 

 

แหล่งสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

 

Australian Council for Educational Research http://www.acer.edu.au/library

  

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

 

 Electronic Text Center, University of Virginia. Collections, Services, Features, User Projects, Publications http://www2.lib.virginia.edu/e-texts/index.html

 

 PubMed journals http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals

 

 journal software http://www.freedownloadscenter.com/Search/journal.html

  

ACS Publications http://pubs.acs.org/

  

Free medical journals http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php

  

BMJ journals http://www.bmj.com/

   

Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/

  

Free medical journals Pathology, laboratory medicine http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Pathology.htm

 

 

 American Journal of Pathology http://ajp.amjpathol.org/

  

Journal of Clinical Pathology - BMJ Journals http://jcp.bmj.com/

  

The American Society for Clinical Pathology http://ajcp.ascpjournals.org/content/current

 

Journal of Oral and Maxillofacial Pathology http://www.jomfp.in/

 

Histopathology http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0309-0167

 

The Australian Electronic Journal of Nursing Education (AEJNE). http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/

  

Evidence-Based Nursing http://ebn.bmj.com/

 

ARNP Care Archives http://www.nurse.org/wa/arnpcare/

 

Journal of Internet Medical Research http://www.jmir.org/index

   

Free Medical Journals http://www.freemedicaljournals.com/

 

The Qualitative Report http://www.nova.edu/ssss/QR/index.html

  

Towards a Global Nursing Knowledge Network http://www.gnkn.org/

  

BioMed Central http://www.biomedcentral.com/

  

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

  

CINAHL Plus with Full Text http://search.ebscohost.com/

 

 

 Free Nursing Oriented http://dlthede.net/Informatics/Chap11InternetSearching/OnlineJournals.html

 

กลุ่ม 2

วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No.

ISSN

Journal Title

Owner

1

0858-0855

ABAC Journal 

Assumption University 

2

1905-856x

Asian Journal of Literature, Culture and Society 

Assumption University, Graduate School of English 

3

1686-0039

AU Journal of Management 

Assumption university 

4

1906-3296

AU-GSB e-Journal 

Assumption University, Graduate School of Business 

5

1906-9308

HRD journal 

International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University 

6

1905-5986

HRi : Journal of Human Resource intelligence

สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7

1905-2022

Journal of Architectural/Planning Research and Studies 

Faculty of Architecture and Planning Thammasat University 

8

2228-8899

Journal of People and Society in Local Culture 

Surindra Rajabhat University 

9

2228-8279

Journal of Urban Culture Research

Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

10

1905-7326

Language Institute Journal 

Language Institute, Thammasat University 

11

1906-3865

NIDA Case Research Journal 

Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA) 

12

1513-4164

NIDA Language and Communication Journal 

School of Language and Communication at NIDA 

13

1905-8446

RMUTT Global Business and Economics Review 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14

1906-6406

Scholar 

Graduate school of education, Assumption university 

15

1906-1838

Stamford Journal 

Research Center, Stamford International University 

16

2286-8348

Thai International Journal of Buddhist Studies

ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17

1905-7725

The New English Teacher 

Assumption University, Graduate School of English 

18

1906-5582

UTCC International Journal of Business and Economics

University of the Thai Chamber of Commerce

19

1906-3431

Veridian E-Journal, Silpakorn University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

20

1513-4458

กระแสวัฒนธรรม 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

21

1906-117x

ครุศาสตร์สาร 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

22

0858-6160

นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

23

1686-0101

รมยสาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

24

0859-8185

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

25

1513-9956

วรรณวิทัศน์ 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26

1906-1560

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

27

1906-3253

วารสารกระบวนการยุติธรรม

กองงานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม

28

2229-0893

วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

29

2286-718X

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

30

0854-9849

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31

1686-7319

วารสารการจัดการสมัยใหม่ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

32

1905-6303

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 

33

1906-103X

วารสารการบริหารท้องถิ่น 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34

1906-4950

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

35

1906-7933

วารสารการบัญชีและการจัดการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

36

1906-2230

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37

2228-8562

วารสารการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

0858-5520

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

39

1905-7121

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40

1905-2693

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

41

1513-5667

วารสารเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

42

0859-8835

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43

1685-2699

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

44

2286-6663 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

45

1513-5462

วารสารช่อพะยอม 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

46

0859-9432

วารสารเซนต์จอห์น 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

47

1906-0870

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

48

1686-5375

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

49

1686-0667

วารสารไทยคดีศึกษา

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

50

1686-7459

วารสารไทยศึกษา

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

51

0125-3670

วารสารธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

52

1905-713X

วารสารธุรกิจปริทัศน์ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

53

0857-3867

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

54

1906-425X

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

55

0859-085X

วารสารนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

56

1513-2226

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

57

0125-2836

วารสารบรรณศาสตร์ มศว 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

58

1685-2257

วารสารบริหารการศึกษา มศว

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว

59

1905-6826

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

60

2228-9658

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

61

1905-9647

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

62

1686-0632

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

63

0857-2143

วารสารประชากรศาสตร์ 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64

0867-0884

วารสารปาริชาต

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

65

1905-7881

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

66

0859-2667

วารสารพัฒนาสังคม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

67

0858-8325

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68

0859-3485

วารสารมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

69

1686-445X

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

70

0859-5992

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

71

1513-4563

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

72

1906-1048

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

73

1905-3959

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

74

2228-9356

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

75

0125-426X

วารสารเมืองโบราณ

สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 

76

0125-7609

วารสารร่มพฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยเกริก 

77

0859-418X

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

78

1905-1344

วารสารราชพฤกษ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

79

0125-300X

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

80

0858-2068

วารสารรูสมิแล 

กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

81

1906-4241 

วารสารเรียนไทย 

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82

1685-2532

วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

83

1905-2847

วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

84

1513-8410

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

85

1906-1730

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

86

1906-1641

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

87

1905-1867

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

88

1905-2529

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

89

0857-9180

วารสารวิจัยสังคม 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

90

1906-0572

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

91

0857-2100

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

92

2228-8473

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

93

1906-0327

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

94

1906-5078

วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 

ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 

95

1905-1212

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

96

1685-4489

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

97

1686-0650

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

98

0858-4540

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

99

1905-162x

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

100

2286-6183 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

101

1686-5715

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

102

1513-3443

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

103

1906-2397

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

104

1905-3746

วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสน เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

105

1906-070X

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

106

1906-3180 

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

107

1685-2354

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

108

1686-6959

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

109

2228-8864 

วารสารวิเทศศึกษา 

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

110

0125-8192

วารสารศาสตร์ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

111

1906-6023

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

112

0859-9866

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

113

0125-3212

วารสารศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

114

1905-9574

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

115

1905-4653

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

116

0857-1511

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

117

1513-9514

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

118

0859-5127

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

119

1686-3089

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

120

0857-1791

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

121

0125-6203

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

122

0859-8479

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

123

1685-3008

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

124

1906-8522

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

125

1906-9928

วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

126

1685-9855

วารสารสถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันพระปกเกล้า

127

0857-0604

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

128

0859-2330

วารสารสมาคมนักวิจัย 

สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

129

1513-8429

วารสารสหศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

130

0125-0590

วารสารสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

131

1905-8241

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

132

0859-2055

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

133

0125-2860

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

134

1906-2508

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

135

2228-8457

วารสารสารสนเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

136

1686-3690

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

137

0857-6955

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

138

0857-0086

วารสารห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

139

0857-2038

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

140

1905-7520

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

141

1906-7682

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

142

0857-6033

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

143

1905-2863

ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

144

1906-2540

เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

School of Development Economics, National Institute of Development Administration 

145

1686-5731

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 

คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

146

1513-1076

สยามวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

147

0125-4138

สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

148

1686-1841

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

149

0125-3638

เอเชียปริทัศน์

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

กลุ่ม 1

 วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No.

ISSN

Journal Title

Owner

1

1685-4322

BU Academic Review 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2

1906-4675

International Journal of Behavioral Science

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3

1685-8646

Journal of English Studies 

Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University 

4

0857-717X

Journal of Population and Social Studies

Thai Association of Population and Social Researchers 

5

1905-7210

Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning 

Faculty of Architecture, Chulalongkorn University 

6

0859-2659

Sasin Journal of Management

Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University 

7

1513-4717

Silpakorn University International Journal

Silpakorn University 

8

0859-5747

Thammasat Review 

Academic Affair Division, Thammasat University 

9

0125-6564

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10

0857-1406

ภาษาและภาษาศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11

0125-5061

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12

1906-5485

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

13

1906-506x

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

14

1686-9443

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15

0125-6416

วารสารญี่ปุ่นศึกษา 

โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16

0125-4960

วารสารนักบริหาร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

17

1685-5477

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

18

0125-233x

วารสารบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

19

0859-9750

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

20

1906-7658

วารสารปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

21

1686-1442

วารสารพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22

2228-9453

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23

0125-3689

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

24

0857-7285

วารสารภาษาปริทัศน์ 

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25

0125-2690

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26

1906-0181

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

27

0857-5428

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

28

1905-5536

วารสารวิจัยทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29

1905-0793

วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30

0125-2437

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

31

2286-9832

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

32

1905-9469

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

33

1905-9590

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

34

0858-9216

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

35

1686-8293

วารสารวิชาชีพบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

36

0125-8362

วารสารวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

37

0857-2933

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38

0857-5290

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39

1513-7287

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

40

1906-7208

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

41

1905-9922

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

42

0858-9291

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

43

0859-1113

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

44

1906-2044

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45

1686-6541

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46

0857-2690

วารสารสุทธิปริทัศน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

47

1685-6740

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

48

0125-8370

วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

49

0859-015X

อินฟอร์เมชั่น

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น