การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับการเรียนการสอน
6 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 25 ครั้ง

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก ไม่เว้นแต่ทางด้านการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้อาจารย์และนิสิตมีความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และแชร์เอกสารประกอบการสอน รวมถึงการส่งงานออนไลน์ จึงได้ขอเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้บริการแอพของ google สำหรับสถานศึกษา โดยใช้ว่า go buu เนื่องจากมีพื้นที่ไม่จำกัด สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ http://go.buu.ac.th/ ป้อนชื่อผู้ใช้เป็นอีเมลในรูปแบบ username@go.buu.ac.th แล้วตามด้วยรหัสผ่าน โดยใช้รหัสผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น นิสิต > 59215572@go.buu.ac.th อาจารย์และบุคลากรsuttatip@go.buu.ac.th โดยมีขั้นตอนดังเอกสารแนบ