บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการขายทอดตลาด
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการขายทอดตลาด
    พิชัย  นิลทองคำ ผู้พิพากษา ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ อาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕  (๒๕๓๕, หน้า ๑๙๑) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด
          มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใดท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้
          มาตรา ๕๑๐  ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด จะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขายและตามความข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายได้
          มาตรา ๕๑๑  ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา  หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา  ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง
          มาตรา ๕๑๒  ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา  เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น  ว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย
          มาตรา ๕๑๓  เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่า  ราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ   ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้
          มาตรา ๕๑๔  ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด  อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาด  ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ละขณะที่ถอนนั้นดุจกัน
          มาตรา ๕๑๕  ผู้สู้ราคาสูงสุด  ต้องใช้ราคาเป็นเงินสดเมื่อซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขาย
          มาตรา ๕๑๖  ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้  ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกซ้ำหนึ่ง  ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
          มาตรา ๕๑๗ ถ้าเงินรายได้ในการขายทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระอยู่  เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลย  ไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือ มาตรา ๕๑๖ ไซร้  ท่านว่า ผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด