การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า
9 เมษายน พ.ศ. 2557 จักรกฤษณ์ แม้นเหมือน สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า เล่าโดย นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน เล่าเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรุปโดย นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน การสังเกตระบบเมื่อมีการประมวลช้า ระบบที่เริ่มมีปัญหาซึ่งสังเกตจากการทำงานช้าและข้อมูลที่ถุกจัดเก็บหลังจาก การบันทึกไม่ครบถ้วน ตัวอย่างระบบประเมินออนไลน์ หลังจากที่เปิดใช้งานได้ประมาณ ๓ วัน เริ่มอาการประมวลผล นานและล่าช้ามากเมื่อมีจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบพร้อม ๆ กันจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบพบว่าเกิดจากฟังก์ชันในไฟล์ my_ model (โฟลเดอร์ application\models) ไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง function get_last_insert($table) { $sql = "SELECT {$table}_SEQ.CURRVAL FROM ASSTDOASSESSMENT"; $result = $this->db->query($sql); return $result->row()->CURRVAL; } จึงได้แก้ไขใหม่ คือถ้าการที่ต้องการค่า sequence ที่ถูกใช้ไปล่าสุด ต้องเรียกดูจาก SELECT {$table} _SEQ.CURRVAL FROM DUAL function get_last_insert($table) { $sql = "SELECT {$table}_SEQ.CURRVAL FROM DUAL"; $result = $this->db->query($sql); return $result->row()->CURRVAL; }