ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677/2558)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง