หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคม พ.ศ. 2554
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

การสร้างความสัมพันธ์กับสังคม หมายความว่า กิจกรรมของส่วนงานเพื่อการสร้างประโยชน์ ชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ของส่วนงาน -การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท -หลักฐานการจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. 2553 -การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ให้จ่ายตามศักยภาพทางการเงินของส่วนงาน ยกตัวอย่าง 1. ในกรณีที่ไปร่วมงานวันสถาปนาของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย แล้วมีการมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ให้เลือกใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ 2. ในกรณีที่มีการสนับสนุนงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แล้วมีการมอบเงินเพื่อสนับสนุน ให้เลือกใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้