ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
       1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีรายการพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน โดยแยกรายการ  บัญชีวัสดุ และบัญชีครุภัณฑ์
       2. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งประกอบด้วยประธาน คน และกรรมการอีกอย่างน้อย คน หรือตามความเหมาะสมกับรายการพัสดุ

       3.  จัดทำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้กับคณะกรรมการทุกคนพร้อมกับรายการบัญชีวัสดุ และบัญชีครุภัณฑ์ 

วันทำการแรกของเดือนตุลาคมของทุกปี
       1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เริ่มดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน  ตามบัญชีรายการวัสดุ และบัญชีรายการครุภัณฑ์ โดยตรวจตามหลักฐานการรับพัสดุและหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุว่าถูกต้องหรือไม่
       2. ตรวจนับพัสดุคงเหลือในวันสิ้นงวด  คือ ณ วันที่ 30 กันยายนว่ามีตัวตนพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)  อยู่ตรงตามบัญชีรายการพัสดุ (บัญชีรายการวัสดุ และบัญชีรายการครุภัณฑ์) หรือไม่
       3. ตรวจสอบรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป มีสภาพชำรุดอย่างไร เพราะเหตุใด  จำนวนเท่าใด
       4.  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายการวัสดุ แลบัญชีรายการครุภัณฑ์

ครบกำหนดการตรวจสอบพัสดุประจำปี  30 วันทำการ
       1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานโดยผ่านงานพัสดุ 
       2. เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยจำนวน ชุด