เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ดร. นิรามัย ฝางกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 4 ครั้ง

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา