การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รับเชิญภายนอก
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

ในกรณีที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้คำปรึกษาในงานหนึ่งๆ ที่เป็นแบบเฉพาะกิจนั้น สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมประชุมหรือให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะกิจได้ โดยจะต้องมีหนังสือเชิญของส่วนงาน สามารถเบิกได้เดือนละไม่เกิน 2 วัน วันละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน