การนำเสนอข้อมูลของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง
ไฟล์แนบ : MRA