ประเด็นการเจาะเลือด ในการเก็บ specimen ในการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ นิสิตที่ขึ้นฝึก ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย
26 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทันสมัย เรื่อง“การเจาะเลือด การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และการดูแล คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

.๑ ลำดับแรก ให้ใส่Tube สีฟ้า (ส่งตรวจ Coagulating time) ลำดับที่สอง ให้ใส่Tube ม่วง

(ส่งตรวจ CBC) และลำดับต่อๆ ไป เป็นTube ที่ใช้ clot blood ในการส่งตรวจ

๑.๒ ให้เปิดจุกTube ในการเก็บ specimen และใส่ด้านข้างTube ไม่ใช่เข็มแทงจุกยางTube

เพื่อป้องกันเข็มตำมือ หรือใช้เข็มแทงจุกยางได้ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศ

๑.๓ การเก็บเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อ (Hemoculture) เปิดฝาขวดแล้วไม่ต้องเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อใดๆ

ใช้เข็มแทงใส่เลือดลงในขวดได้ทันที

๒.  ประเด็นการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

    ๒.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารน้ำ

          ๒..Alcohol Swab (Blister Pack) ให้บิดใช้ในpack ให้หมด ไม่ต้องตัดแยกออกเป็น

ก้อน (เนื่องจากขอบpack คมมากบาดมือได้)

          ๒..Transparent dressing (Tegaderm) แหล่งฝึกปฏิบัติใดมีให้ใช้ แทนการ stap ด้วยพลาสเตอร์ เพื่อสังเกตเส้นเลือดบริเวณที่ให้สารน้ำที่อาจผิดปกติได้ง่ายและชัดเจน

    .๒ เทคนิคการวางเข็ม (catheter) แทงหลอดเลือด ในการทำมุมกับหลอดเลือด ให้พิจารณาผู้ป่วย

แต่ละราย เนื่องจากความลึกของหลอดเลือดของผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน

    .๓ ในกรณีที่สารน้ำหมด และต่อสารน้ำขวดใหม่ให้นำขวดสารน้ำลงมาดึงที่เสียบ(Spike) ออกจากขวดที่หมดแล้วเสียบ (Spike) ต่อสารน้ำขวดใหม่ที่วางข้างกัน

    ๒.๔ การเปลี่ยน set IVF ครบเปลี่ยน 72 ชั่วโมง และ Set IV drip ยา ครบเปลี่ยน 24   ชั่วโมง

    ๒.๕ การฉีดยาหรือ drip ยา ถ้ามี Three-way ให้เข้าทาง Three-way

    .๖ การฉีดยาหรือ drip ยา ทาง NSS Lock ให้ Flush NSS ก่อนเพื่อตรวจสอบหลอดเลือด

แล้วฉีดยาหรือ drip ยา หลังจากยาหมด ให้ Flush NSS ตาม

    ๒.๔ การ off IVF ใช้สำลีแห้งกดที่หลอดเลือดก่อน จนกว่าเลือดจะหยุดไหล แล้วนำสำลีก้อนใหม่กดแล้วติดด้วยพลาสเตอร์