การยืมเงิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0431/2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

การยืมเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ.2553 ข้อ 27 กำหนดให้การยืมเงินเพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย ให้ยืมเงินได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น งานการเงินและบัญชีควรยึดแนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย ดังนี้

1.       การยืมเงินในกรณีจัดโครงการ ให้ยืมเงินได้เท่าที่จำเป็น เนื่องจากบางรายการไม่มีความจำเป็นต้องยืม เช่น กรณีซื้อ/จ้างพัสดุ ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ

2.       การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือกรณีเดินทางไปเข้าร่วม ห้ามถัวจ่ายในรายการที่มีอัตราการเบิกจ่ายที่แน่นอน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

3.       การยืมเงินกรณีจัดทำโครงการ และระบุงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือเป็นรายการที่ไม่สามารถระบุรายการที่ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ยืมรายการนั้น

4.       การคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 10 ของสัญญายืมเงิน หรือไม่สามารถส่งคืนใบยืมตามกำหนดได้ ให้ผู้ยืมแจงเป็นลายลักษณ์อักษร หากยืมจากส่วนงาน ให้ทำหนังสือชี้แจงเรียนหัวหน้าส่วนงาน และหากยืมเงินจากกองคลัง ให้ทำหนังสือชี้แจงเรียนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร