ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีตกลงราคา
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง

ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีตกลงราคา
      ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๓ การจำหน่าย ข้อ ๖๙ (๑) ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดหามาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาจัดหาหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่จะขายต้องผ่านคณะกรรมการ ดังนี้
            ๑.      คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
            ๒.      คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
            ๓.      คณะกรรมการประเมินราคา
       การดำเนินงานขายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ก่อน
ขั้นตอนการขายโดยวิธีตกลงราคา (กำหนด ๑๐ วันทำการ) ดังนี้
            ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานผลการประเมินราคา พร้อมเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขายโดยวิธีตกลงราคา โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ คน หรือตามความเหมาะสมกับรายการพัสดุ พร้อมรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายโดยวิธีตกลงราคาที่มีราคาประเมินเรียบร้อยแล้ว
            ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขายโดยวิธีตกลงราคาให้กับคณะกรรมการทุกคนพร้อมรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายโดยวิธีตกลงราคาที่มีราคาประเมินเรียบร้อย
            ๓. คณะกรรมการขายติดต่อผู้ซื้อหรือได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อ แล้วดำเนินการขออนุมัติขาย ภายใน ๕ วัน
            ๔.      คณะกรรมการขายรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ ๑ วัน
            ๕.      งานการเงินรับชำระเงินครบถ้วน และนำเงินส่ง (หากพัสดุนั้นจัดซื้อมาด้วนเงินแผ่นดินให้นำส่งเป็นเงินแผ่น และหากพัสดุนั้นจัดซื้อมาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้นำส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)
            ๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกแบบใบนำครุภัณฑ์ออกซ่อภายนอกหรือจำหน่าย หมายเลเอกสาร CC-SM-00-068
            ๗.      เจ้าหน้าที่พัสดุมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ
            ๘.      เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงจ่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน พร้อมรายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยจำนวน ๑ ชุด