การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2558
30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ นางสุขาดา ไม้งาม นางสาวชนัดดา จูสวัสดิ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 6 ครั้ง