การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 4 ครั้ง

        การตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๗ ความว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งมีพัสดุได้จ่ายตามข้อ ๖๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่ง หรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับพัสดุงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

ข้อควรระวัง 

          สำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งในปีงบประมาณนี้คือ เริ่มตรวจสอบ ณวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยงานพัสดุได้จัดทำคำสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายการพัสดุ เพื่อการตรวจสอบ ว่ารับจ่ายพัสดถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลืออยู่ตามทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุด หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนงานต่อไปแล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนิน การตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ควรระมัดระวัง ในเรื่องของระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย