เกร็ดความรู้การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

 

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
         คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน ๓ ด้านดังนี้

            ๑.      ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

                 – ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน

            ๒.      ความสัมพันธ์ในเชิงทุน

                 – ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด (หมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น)  ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ                หลายรายในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน

            ๓.      ความสัมพันธ์ในเชิงไขว้

                 – มีความสัมพันธ์ไขว้กันระหว่างเชิงบริหาร และเชิงทุน ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด (หมายถึง ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่า   ร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในกิจการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน