การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Waraporn Wongprachanukul สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ

การเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย สามารถเบิกได้ ดังนี้

1. สถานพยาบาลของทางราชการ

        - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการทำระบบจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลได้เลย

2. สถานพยาบาลของเอกชน

        - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

การเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นอันตรายต่อชีวิต สามารถเบิกได้ ดังนี้

1. สถานพยาบาลของทางราชการ

        - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการทำระบบจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย​

2. สถานพยาบาลของเอกชน

        - ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการทำระบบจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

การเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรับการตรวจจากสถานพยาบาลอื่น นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่รับการรักษาอยู่เดิม

          การเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรับการตรวจจากสถานพยาบาลอื่น นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่รับการรักษาอยู่เดิม เช่น สถานพยาบาลที่รับการรักษาอยู่เดิมสั่งให้คนไข้ไปตรวจคลื่นหัวใจที่สถานพยาบาลอื่น เพื่อนำผลการตรวจมาใช้รักษาคนไข้ต่อไป เนื่องจากสถานพยาบาลนั้นไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์นั้น ในกรณีเช่นนี้ก็สามารถเบิกได้แต่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

          1. ใบสั่งตรวจจากแพทย์ ให้แพทย์ช่วยใส่รหัสในการตรวจมาด้วย เพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบรายการที่เบิกได้ และเบิกไม่ได้ (ในการตรวจให้ตรวจเฉพาะที่แพทย์สั่งเท่านั้น)

          2. ใบรับรองอุปกรณ์ที่ไม่มีในสถานพยาบาล

ให้ผู้มีสิทธิแนบเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมเรื่องเบิกจ่าย เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายให้ต่อไปค่ะ