สหกิจศึกษา
23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สหกิจศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 4 ครั้ง

          สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ (สถานประกอบการ) ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา เป็นจำนวน ๑๖ สัปดาห์(เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จำนวน ๔ เดือนเต็ม : ๑ ภาคการศึกษา)