แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Supaporn Smitasiri สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

          งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์  ขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เปิดเผยราคากลางของสำน้กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีผลให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  โดยให้ประกาศบนเว็บไซต์ในระบบฐานบ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีผลปฏิบัติในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ดังนั้น ในส่วนงานของสำนักคอมได้เริ่มปฏิบ้ติแล้ว ตามตัวอย่างของฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน ดังแนบ  

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
 
๑.      ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๒๐ เครื่อง
           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๓,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ราคาอ้างอิง)
          เป็นจำนวน ๗๒๓,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  การสืบราคา
          จากเว็บไซต์ตามเอกสารอ้างอิง ข้อ ๔ พบว่าราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
          จึงขอใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นราคากลาง  
     ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           ๔.๑  ได้จากฝ่าย นวัตกรรมการเรียนการสอน ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                  ในการจัดสรรงบประมาณ   
           ๔.๒  http://store.apple.com/th/mac/family/macbook-pro
           ๔.๓  http://www.graphicscan.com/macbookpro.html
          ๔.๕  http://www.bananait.com/megacom/?p=207
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  ....นางสาวยุวธิดา  ยะนินทร....
         

            ทั้งนี้ หากต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูจาก WWW.nacc.go.th ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง